Pleura

Pleural Disorders

Pleural anatomy

Askin's tumor

Biliary-pleural fistula

Chylothorax

Diffuse pleural fibrosis

Effusion, pleural

Empyema

Epithelioid Hemangioendothelioma

Extrapleural Lipomatosis

Hemothorax

Lipoma

Localized fibrous tumor of the pleura

Mesothelioma

Metastatic Disease

Primitive neuroectodermal tumor

Splenosis

Trapped lung

Page 1 of 4
Next Page